Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2023. gada 20. septembra līdz 20. oktobrim jaunie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Publiskais finansējums ir 7,48 miljoni eiro.

Maksimālā atbalsta summa ir 40 tūkstoši eiro ar 100% atbalsta intensitāti, to var saņemt vismaz divos maksājumos: 80% avansā un 20% pēc darījuma darbības plāna pabeigšanas.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecībā, nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Atbalstīt gados jaunu cilvēku vēlmi saimniekot, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore Iveta Oša stāsta: “Šī ir pirmā projektu pieņemšanas kārta jaunajiem lauksaimniekiem 2023.-2027. gada periodā. Ir vairākas izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos. Vairs nav spēkā nosacījums sākotnējam minimālajam saimniecības lielumam, var tikai uzsākt saimniecisko darbību. Saimnieciskās darbības ilgums pirms projekta iesniegšanas var būt ne lielāks par pieciem gadiem, iepriekšējā periodā tie bija divi gadi. Jaunais lauksaimnieks var pārņemt visu saimniecību vai tās daļu, t.sk., ražošanas resursus. Ja raksturo saimniecības lielumu, tad jāņem vērā, ka kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nepārsniedz 150 tūkstošus eiro. Arī noteiktie sasniedzamie ekonomiskie mērķi un rādītāji katrai saimniecībai ir individuāli. Vairs nav aktuāla prasība par nomas līgumu reģistrāciju Zemesgrāmatā.”

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā datus par 2022. gadā vienotajam platību maksājumam deklarēto platību. Plašāka informācija par katram reģionam pieejamo finansējumu un pasākuma nosacījumi ir skatāmi Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz ar Elektroniskās pieteikšanās sistēmas palīdzību. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00-20.00).

Atbalsts pieejams saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam nosacījumiem.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests