ALTUM pārvaldītais Zemes fonds piecu gadu pastāvēšanas laikā lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanā ieguldījis 50 miljonus eiro.

Kopš fonda izveidošanas ir iegādāti 824 īpašumi par kopējo platību 17 tūkstoši hektāru. Latvijas zemes fonds iegādājas lauksaimniecības zemi ar mērķi sekmēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes  saglabāšanu un izmantošanu lauksaimnieciskajā apritē. Īpašumi tiek iegādāti no īpašniekiem, kas nevar vai nevēlas lauksaimniecības zemi apsaimniekot paši.

Liela atsaucība ir arī reversās nomas pakalpojumam, kas tika ieviests 2017. gada beigās. Teju 18 miljoni eiro ieguldīti vairāk nekā 300 reversās nomas darījumos ar kopplatību 6350 hektāru. Reversā noma ir būtisks atbalsts lauksaimniekiem, lai iegūtu papildu resursus finanšu plūsmas stabilizēšanai un tālākai attīstībai, vienlaikus paturot garantētas tiesības zemi no fonda pēc laika atpirkt.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Vēl neilgi pirms fonda dibināšanas 2015. gadā varējām tikai minēt, vai un kāda būs atdeve no fonda darbības.  Šodien redzam, ka Zemes fonda izveidošana un tā līdzšinējā darbība sevi ir attaisnojusi ar uzviju – mūsu rīcībā ir finanšu portfelis 50 miljonu eiro vērtībā. Pieprasījums ir augsts, 95% iegādātie fonda īpašumi ātri tiek iznomāti lauksaimniekiem, tai skaitā arī jaunajiem. Aizvadīto piecu gadu laikā darbības apjomi katru gadu ir kāpuši; redzam, ka arī Covid-19 laikā interese par zemes nomu nav apstājusies, un prognozējam, ka šāda – pieaugoša – tendence būs arī turpmāk. Ar biržas atbalstu kapitāla tirgos esam piesaistījuši papildu finansējumu 20 miljonu eiro apmērā, kas ļaus turpināt strādāt, lai palīdzētu lauksaimniekiem iegādāties vai nomāt zemi, vienlaikus sekmējot lauksaimniecības zemes platību ilgtspēju un izmantošanu lauksaimniecības darbiem.”

Šogad vislielāko interesi par fonda iegādātajiem īpašumiem izrādījušas vidējas un lielas saimniecības, kurām nepieciešami papildu finanšu resursi tālākai attīstībai vai saimnieciskās darbības restrukturizācijai. Visbiežāk saimniecības pārstāv graudkopības vai jauktās lauksaimniecības nozares. Mazāks pieprasījums novērots no mazajām saimniecībām, kuras vēl meklē savu vietu tirgū, attīstot dažādus nišas produktus.

Lielākā fonda darījumu aktivitāte nemainīgi novērota Zemgales reģionā, kur fonds iegādājies 326 īpašumus vairāk nekā 6000 hektāru platībā, no tiem 142 fondam pārdoti ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām. Kurzemē fonds iegādājies 176 īpašumus aptuveni 4000 hektāru platībā, no tiem 75 ir reversās nomas darījumi , Vidzemē 3500 hektārus – 148 īpašumus (56 reversā noma), bet Rīgā iegādāti 104 īpašumi (24 reversā noma) platībā virs 2000 hektāru. Latgalē, kur īpašumi nereti ir aizauguši un nekopti, darījumu apjomi ir viszemākie, fonda īpašumā esot 70 zemes gabaliem 1000 hektāru platībā, no tiem 22 – reversā noma.    

Avots: “Attīstības finanšu institūcija Altum”, AS