Pagarināta pieteikšanās platību maksājumiem un termiņš zālāju nopļaušanai

Platību maksājumi

Lai lauksaimnieki varētu pieteikties atbalsta veidiem, kas saimniecībām būtu atbilstoši un uz kuriem tie nepieteicās līdz 26. jūnijam, šogad ir pagarināts pieteikšanās termiņš platību maksājumiem. Ģeotelpiskā iesnieguma labojumus, kā arī jaunus pieteikumus varēs iesniegt līdz šī gada 31. augustam.
Jāņem vērā, ka no jauna pieprasītajam atbalsta veidam tiks piemērots 10% samazinājums.

Vēršam uzmanību, ka tiem lauksaimniekiem, kas iesniegs papildinājumus un jaunos ģeotelpisko pieteikumus, ir jārēķinās ar iespējamām papildu kontrolēm, lai pārliecinātos par norādīto datu patiesumu. Savukārt citu lauksaimnieku savlaicīgi iesniegtos pieteikumus, lai saņemtu avansa maksājumus, šis process neietekmēs.

Zālāji

Meteoroloģiskie apstākļi, kas šī gada pavasarī un vasarā Latvijā ir bijuši ārpus normas, daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai zāli lopbarības vajadzībām.

Aprīlī, maijā un jūnijā kopējais nokrišņu daudzums bija krietni zem mēneša normas, līdz ar to zālāju cerošanas attīstības fāzes laikā Latvijā valdīja sausums, kas nopietni kavēja zālāju augšanu. Savukārt jūlijā un augusta sākumā Latvijā tika novērots palielināts nokrišņu daudzums, līdz ar to daudzviet lauksaimniekiem ir radušās grūtības ar zālāju nopļaušanu līdz 15. augustam, kas ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam, lai pilnā apmērā saņemtu ES atbalsta maksājumus.

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, Zemkopības ministrija ir paredzējusi atkāpi lauksaimniekiem, pagarinot zālāju nopļaušanas termiņu līdz 15. septembrim tiem zālājiem, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut līdz 15. augustam. Par atbalsttiesīgiem tiešo maksājumu saņemšanai 2023. gadā tiks atzīti arī tie aramzemē sēto zālāju, tīrsējā sēto tauriņziežu un ilggadīgo zālāju platības, kas būs noganītas vai nopļautas līdz šī gada 15. septembrim.

Lauku atbalsta dienests, veicot pārbaudes un novērtējot prasības izpildi par zālāju nopļaušanu, pievērsīs uzmanību gadījumiem, kad paredzētā atkāpe tiek izmantota ļaunprātīgā nolūkā, lai izvairītos no atbalsta maksājumu prasības izpildes par zālāju nopļaušanu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests, Zemkopības ministrija