Pieejams atbalsts investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem

No 25. aprīļa līdz 27. maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektus, lai saņemtu atbalstu investīcijām ierobežotiem mērķiem pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Atbalstāmi ir tādi projekti, kas sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu vai pielāgošanās pasākumu īstenošanai. Attiecināmi ir ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

Finansējums nav sadalīts pa reģioniem, bet pa mērķa virzieniem un atbalsta saņēmējiem:

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

Atbalstāmās aktivitātes – iekārtu un tehnikas iegāde; būvniecība, ciktāl tā nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Finansējums sadalīts pa saimniecību grupām:

 • mazo saimniecību grupa – 1 miljons eiro;
 • vidējo saimniecību grupa – 2,4 miljoni eiro;
 • lielo saimniecību grupa – 2,6 miljoni eiro;

Finansējums ieguldījumiem emisiju samazināšana paredzēts desmit miljonu eiro apmērā. Sadalījums pa saimniecību grupām:

 • mazo saimniecību grupa – 1,5 miljoni eiro;
 • vidējo saimniecību grupa – 4 miljoni eiro;
 • lielo saimniecību grupa – 4,5 miljoni eiro;

Dažāda veida ieguldījumiem bioloģiskajās lauku saimniecībās kopējais finansējums ir seši miljoni eiro. Atbalstu nepiešķir ieguldījumiem lauksaimniecībā izmantojamo traktoru un pašgājēja ražas novākšanas tehnikas iegādei. Finansējumu sadalīts pa saimniecību grupām:

 • mazo saimniecību grupa – 2,5 miljoni eiro;
 • vidējo saimniecību grupai – 2 miljoni eiro;
 • lielo saimniecību grupai – 1,5 miljoni eiro.

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamās enerģijas izmantošanai kopējais finansējums atvēlēts piecu miljonu eiro apmērā.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • Tehnoloģiju ieviešana atjaunojamās enerģijas (biokurināmā, saules enerģijas) izmantošanai;
 • investīcijas apgaismojumā, ražošanas līnijās un citās ierīcēs vai iekārtās, palielinot energoefektivitāti vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar nomaināmo kārtu, ierīci, apgaismojumu vai ražošanas līniju.

Savukārt kooperatīvajām sabiedrībām abos apakšpasākumos finansējums ir divi miljoni eiro, kas paredzēti energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas izmantošanai un emisiju samazināšanai.

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam tiek rēķināts kopā ar pārejas periodā (2021. – 2023.) saņemto publisko finansējumu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, kas saistīta ar atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu, ir viens gads no LAD lēmuma apstiprināšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. augustam.

Pasākumu nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta mājaslapā sadaļā: Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu (2014.-2020. gada plānošanas periods).

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests