Prezentēs lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektus

Zemkopības ministrijas 314. telpā 2019. gada 5. un 6. decembrī notiks Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākums.
Šogad zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas notiks divas dienas, un būs iespējams uzzināt vairāk par šādiem pētījumiem.

Pirmajā dienā – 5. decembrī
LAUKSAIMNIECĪBA – AUGSNE, ŪDENS, GAISS
LOPKOPĪBA

•    Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam.
•    Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana.
•    Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju, kā arī CO2 piesaistes (aramzemēs un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā.
•    Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā.
•    Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā
•    Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos.
•    Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas ražošanai.
•    Vietējo apdraudēto šķirņu efektīvās populācijas apjoma ietekme uz inbrīdinga pieaugumu.
•    Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi (konversija) jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas.
•    Pētījumi par barības vielu konversiju un optimālo kopproteīna līmeni slaucamo govju barības devās piesārņojuma līmeņa samazināšanai.
•    Nacionālā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte.