Privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “ActusQ” interneta vietnes www.agriland.lv privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā.
Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Elektronisko sakaru likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1. Datu pārzinis un kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir SIA “ActusQ” reģistrācijas numurs 44103028221 (turpmāk – ActusQ), juridiskā adrese: Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.  ActusQ kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: actusQ@actusQ.lv

2. Vispārīgie noteikumi un Privātuma politikas piemērošana
2.1. Šī Privātuma politika reglamentē, kā personu dati tiek apstrādāti (vākti, glabāti, izmantoti, izpausti, dzēsti u.c.). Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām:
2.2.1. klientiem, klientu (juridisku personu) pārstāvjiem, darbiniekiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod ActusQ jebkādu informāciju;
2.2.2. ActusQ interneta vietnes www.agriland.lv apmeklētājiem, (turpmāk visi augstāk minētie – Klienti).
2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un / vai vidē Klients sniedz personas datus (ActusQ interneta vietnē www.agriland.lv, papīra vai elektroniskā formātā vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu apstrādes nolūki
3.1. ActusQ apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
3.1.1. Klienta identificēšanai;
3.1.2. līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
3.1.3. pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
3.1.4. lai pārliecinātos par datu pareizību, un / vai lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un / vai sankciju piemērošanas režīma apiešanu;
3.1.5. norēķinu administrēšanai;
3.1.6. risku novērtēšanai;
3.1.7. parādu atgūšanai un piedziņai;
3.1.8. biznesa plānošanai un analītikai;
3.1.9. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei) un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
3.1.10. citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ActusQ.
3.2. Attiecībā uz Klientiem – interneta vietnes apmeklētājiem – vispārēji ActusQ nolūks ir apstrādāt tikai tos personas datus, kurus interneta vietnes www.agriland.lv apmeklētāji snieguši brīvprātīgi, lai ActusQ spētu piedāvāt informāciju un / vai pakalpojumus tikai šiem apmeklētājiem.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums
4.1. ActusQ apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
4.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
4.1.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu ActusQ saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, piemēram, aprēķinātu nodokļus vai sniegtu informāciju kompetentām institūcijām;
4.1.3. saskaņā ar Klienta piekrišanu;
4.1.4. leģitīmās interesēs – lai realizētu no ActusQ un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas ActusQ leģitīmās intereses;
4.2. Par ActusQ leģitīmām interesēm atzīstamas ActusQ komercdarbības veikšana un attīstīšana, to starpā:
4.2.1. Klienta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;
4.2.2. nepamatotu finansiālu risku novēršana komercdarbībai;
4.2.3.informācijas un / vai pakalpojumu sniegšana personām, kuras apmeklē ActusQ mājaslapu (atbildēšana uz jautājumiem, pieprasījumiem, kas iesniegti caur mājas lapu www.agriland.lv);
4.2.4. mārketinga aktivitāšu īstenošana un to analīze;
4.2.5.   krāpšanas vai citas noziedzīgas darbības novēršana un ActusQ IT sistēmu aizsardzība;
4.2.6. pētījumu veikšana, lai uzlabotu ActusQ zināšanas un izprastu nekustamā īpašuma sektora tendences, kā arī spētu piedāvāt atbilstošus pakalpojumus administratīvo un tehnisko funkciju efektīvai izpildei;
4.2.7. juridisko procedūru īstenošana, piemēram, parāda piedziņas lietās;
4.2.8. pakalpojumu reklamēšana;
4.2.9. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana.

5. Personas datu apstrāde
5.1. Apstrādājot Klienta datus, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas. ActusQ izmanto pieejamos finansiālos, tehniskos un organizatoriskos risinājumus, lai novērstu pastāvošos datu apstrādes riskus.
5.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un efektīvai nodrošināšanai ActusQ var pilnvarot ActusQ sadarbības partnerus veikt nepieciešamos pakalpojumus. ActusQ sadarbības partneri, kas apstrādā Klienta personas datus, tiek uzskatīti par apstrādātājiem, un ActusQ ir tiesības nodot nepieciešamos Klienta datus tādā apjomā, lai sekmīgi veiktu un izpildītu noteiktu uzdevumu. ActusQ sadarbības partneri ievēro normatīvajiem aktiem atbilstošu datu aizsardzības politiku un Klienta datus izmanto tikai noslēgtā līguma saistību izpildei.

6. Personas datu aizsardzība
Lai sekmīgi nodrošinātu nesankcionētu piekļuvi Klienta personiskajai informācijai, ActusQ:
6.1. darbinieki tiek informēti un apmācīti par datu privātumu un aizsardzību;
6.2. nodrošina regulāru operētājsistēmas atjaunošanu;
6.3. ir uzstādījis ugunsmūri un pretvīrusa programmatūru;
6.4. kontrolē pieeju datiem;
6.5. datu glabāšanai izmanto atzītu biznesa vadības programmatūru;
6.6. dokumentus papīra formātā glabā slēgtos nodalījumos;
6.7. veic citus aizsardzības pasākumus atbilstoši finanšu, tehnisko un organizatorisko resursu iespējām.

7. Personas datu izpaušana
ActusQ Klienta personas datus neizpauž trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
7.1. kad Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu datu izpaušanai;
7.2. kad trešajai personai dati ir jānodod noslēgtā līguma ietvaros;
7.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
7.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ActusQ likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.

8. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
Atsevišķos gadījumos Klienta datus nepieciešams pārsūtīt, uzglabāt vai citādi apstrādāt vietās ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas. Šādos gadījumos ActusQ nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

9. Personas datu glabāšanas ilgums
ActusQ glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
9.1. tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
9.2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
9.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ActusQ vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, celt vai vest prasību tiesā);
9.4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu);
9.5. kamēr Klients nav atsaucis piekrišanu attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības:
10.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi ActusQ;
10.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt ActusQ piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko ActusQ veic, pamatojoties uz ActusQ likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādei atsaukšanu.
10.3. iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
11.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot elektroniski ActusQ kontaktu formā mājaslapā, rakstveidā e-pastā, tiekoties ar ActusQ pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā sadarbības partneriem, slēdzot līgumu ar ActusQ.
11.2. Klients jebkurā brīdī var atsaukt datu apstrādei sniegto piekrišanu ActusQ birojā vai nosūtot iesniegumu uz Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, vai elektroniski uz actusQ@actusQ.lv. Līdz ar atsaukuma saņemšanu datu apstrāde, kas pamatota ar Klienta piekrišanu, vairs netiks veikta.
11.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura veikta laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
11.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
11.5. ActusQ sazinās ar klientu, izmantojot Klienta norādīto saziņas veidu.

12. Komerciāli paziņojumi
12.1. Komerciālie paziņojumi tiek veikti saskaņā ar Klienta piekrišanu vai saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto.
12.2. Piekrišanu par komerciālo paziņojumu saņemšanu Klients var dot ActusQ mājaslapā www.agriland.lv, aizpildot Kontaktu formu, e-pastā, rakstveidā ActusQ telpās, parakstot līgumu par pakalpojumu sniegšanu.
12.3. Piekrišana ir spēkā līdz tās rakstiskai atsaukšanai, to ir iespējams izdarīt:
12.3.1. nosūtot atsaukumu e-pastā – actusQ@actusQ.lv;
12.3.2. ActusQ biroja telpās;
12.3.3. noklikšķinot uz automatizēto atteikšanās iespēju (“unsubscribe”), kas ir iekļauta katrā nosūtītajā komerciālajā paziņojumā.

13. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
13.1. ActusQ mājaslapā www.agriland.lv tiek izmantotas sīkdatnes.
13.2. ActusQ mājaslapā www.agriland.lv var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ActusQ nenes atbildību;

ActusQ ir tiesības veikt labojumus un papildinājumus Privātuma politikā, padarot  pieejamu Klientam tās aktuālo versiju ActusQ mājaslapā www.agriland.lv un norādot tās aktualizēšanas datumu.

Aktualizēšanas datums: 2023.gada 24.augusts