mežsaimniecība

Pieejams atbalsts mežsaimniecības nozarē

No 2024. gada 2. janvāra līdz 2. februārim Lauku atbalsta dienests aicina sniegt projektu pieteikumus divos atbalsta pasākumos mežsaimniecības jomā. Šo aktivitāšu mērķis ir veikt meža ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, kā arī paredzēt ieaudzēto platību kopšanu un jaunaudžu retināšanu.

“Ieguldījumiem ilgtspējīgai mežsaimniecībai”– publiskā finansējuma apmērs ir 13,5 miljonu eiro. Līdzekļus paredzēts novirzīt šādām aktivitātēm:

  • jaunaudžu retināšanai un mežaudžu nomaiņai – 8 miljoni eiro;
  • meža ieaudzēšanas aktivitātei – 2 miljoni eiro;
  • meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai – 3,5 miljoni eiro.

“Atbalstam meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai” – kopējais finansējums paredzēts 3,4 miljoni eiro apmērā.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veikta jaunaudžu retināšana un/vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas), ir 2025. gada 1. aprīlis. Savukārt papildu agrotehniskās kopšanas gadījumos – 2027. gada 1. aprīlis.

Projektu pieteikumi ir jāsniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Detalizētāka informācija par šīs kārtas nosacījumiem ir pieejama dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Atbalstu iespējams saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvaros.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests